Chương trình đào tạo

05/ 11/ 2011 07:45:23

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA VI (2010 – 2014)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA VI (2010 – 2014)
NĂM HỌC THỨ I

STT            TÊN MÔN                                                        SỐ TIẾT
1         Giới thiệu hệ thống kinh điển Nikaya                                       90
2         Kinh A Hàm                                                                        75
3         Những vấn đề cơ bản của Giới luật học PG                              75
4         Lịch sử tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy                                45
5        Quản trị tự viện – Hoằng pháp                                               45
6        Lịch sử Phật giáo ấn Độ                                                         45
7        Triết học Mác – Lênin                                                            45
8        Lịch sử Việt Nam                                                                  75
9        Lịch sử các Tôn giáo lớn trên thế giới                                      45
10      Lịch sử triết học phương Tây                                                 30
11      Tiếng Việt thực hành                                                           45
12      Lịch sử triết học phương Đông                                              75
13      Kinh tế chính trị Mác – Lê nin                                                30
14      Cổ ngữ (Hán)                                                                     75
15      Trung văn                                                                          45
16      Anh văn                                                                            45
17     Tin học                                                                              45
18     Luật Hiến pháp                                                                   45
19     Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học                                                  30

Tổng số tiết học :     1005

NĂM HỌC THỨ II

STT     TÊN MÔN HỌC     SỐ TIẾT
1     Kinh A Hàm     75
2     Ba la đề mộc xoa Giới     90
3     Kinh Bát nhã     75
4     Lịch sử tư tưởng PG Bộ phái Tiểu thừa     45
5     Câu Xá Luận     75
6     Lịch sử Phật giáo Trung Quốc     45
7     Tâm lý Học Đại Cương     45
8     Cơ sở Văn hoá Việt Nam     45
9     Tín ngưỡng và Tôn giáo ở Việt Nam     45
10     Kinh Lăng Nghiêm     75
11     Lịch sử  Đảng cộng sản Việt Nam     30
12     Lịch sử văn minh thế giới     45
13     Quản trị tự viện : CĐ Giáo dục Phật giáo     30
14     Quản trị tự viện : CĐ Từ thiện xã hội     15
15     Cổ ngữ     75
16     Trung văn     45
17     Anh văn     45
18     Thiền học     75
19     Tin học     45
20     Niên luận     30
21     Thực tế     30

Tổng số tiết học :     1080
NĂM HỌC THỨ III
STT     TÊN MÔN HỌC     SỐ TIẾT
1     Kinh Hoa Nghiêm     75
2     Kinh Duy Ma Cật     75
3     Yết ma chỉ nam     75
4     Giáo học pháp (lý luận dạy học & ứng dụng)     45
5     Duy thức học     75
6     Đại thừa khởi tín luận     75
7     Lịch sử tư tưởng Phật giáo Đại thừa     45
8     Quản trị tự viện : CĐ Trụ trì     30
9     Lịch sử các tông phái Phật giáo     90
10     Văn học Phật giáo Việt Nam     75
11     Lịch sử Phật giáo Việt Nam     105
12     Văn bản QLHC Nhà nước – Giáo hội PG     45
13     Cổ ngữ     75
14     Trung văn     45
15     Anh văn     45
16     Tin học     45
17     Thực tế     30
18     Niên luận     30

Tổng số tiết học :     1080
NĂM HỌC THỨ IV
STT     TÊN MÔN HỌC     SỐ TIẾT
1     Kinh Pháp Hoa     75
2     Kinh Viên Giác     75
3     Kinh Niết Bàn     75
4     Cương yếu Giới luật  Đại thừa     75
5     Trung Quán luận     75
6     Đại Trí độ luận     75
7     Giáo học pháp (Xd ct môn học & bài giảng)     45
8     Lôgic học Phật giáo     60
9     Lịch sử Kiến trúc – Mĩ thuật Phật giáo     45
10     Quản trị tự viện : CĐ Nghi lễ tổ chức HC     30
11     Hiến chương Giáo hội     45
12     Cổ ngữ     75
13     Trung văn     45
14     Anh văn     45
15     Hướng dẫn nghiên cứu và viết Khoá luận     15
16     Thực tế     30
17     Viết Khoá luận tốt nghiệp     105

Tổng số tiết học :     990