Chư Tôn đức Hội đồng Điều hành – Văn phòng – Các phòng ban

05/ 11/ 2011 07:22:06

I. Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội :

– Viện trưởng Lãnh đạo chung và công tác tổ chức nhân sự :

Thượng toạ – Tiến sĩ Thích Thanh Quyết

– Phó Viện trưởng- Chủ nhiệm khoa Phật giáo sử :

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

– Phó Viện trưởng – Chủ nhiệm khoa Kinh tạng:

Hòa thượng Thích Thanh Duệ

– Phó Viện trưởng – Trưởng Ban Bảo trợ học đường:

Hòa thượng Thích Quảng Tùng.

– Phó Viện trưởng phụ trách công tác sinh viên:

Thượng tọa: Thích Thanh Tuấn

– Phó Viện trưởng – Chủ nhiệm khoa Luận tạng:

Thượng tọa: Thích Minh Quang.

– Phó Viện trưởng – Chủ nhiệm khoa Luật tạng:

Thượng tọa: Thích Minh Tín.

– Phó Viện trưởng – Phụ trách hành chính:

Thượng tọa: Thích Đạo Hiển.

– Phó Viện trưởng – Trưởng phòng Đào tạo – Phụ trách nghiên cứu KH:

Cư sĩ: Lương Gia Tĩnh

Ủy viên – Chánh Văn phòng:

Đại đức: Thích Đạo Mẫn.

II. Văn phòng – Các phòng ban :

– Phó Chánh Văn Phòng:

Đại đức Thích Khai Độ.

– Cán bộ Văn phòng – Quản chúng – Kế toán:

Đại đức: Thích Bản Tường

– Cán bộ Văn phòng – Quản chúng – Thủ quỹ:

Đại đức: Thích Giác Hoằng.

– Cán bộ Văn phòng – Phó phòng Đào tạo – Quản chúng:

Sư cô: Thích Tịnh Đức

– Cán bộ Văn phòng – Phó phòng Thư viện, Truyền thông – Quản chúng:

Sư cô: Thích Bảo Ngọc

– Cán bộ Văn phòng – Giáo vụ – Quản chúng:

Sư cô: Thích Hạnh Phương