Bảng điểm tổng kết năm học 2011 - 2012 - Lớp Ni

Bảng điểm tổng kết năm học 2011 - 2012 - Lớp Ni

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT LỚP NI

Năm học thứ hai

Khóa học: 2010 - 2014

STT

PHÁP DANH

NGÀY SINH

ĐIỂM TRUNG BÌNH

I

II

III

IV

1

Thích Tịnh Giác

20/12/1988

9.2667

2

Thích Diệu Minh

16/10/1986

9.2590

3

Thích Hạnh An

25/05/1986

9.2513

4

Thích Đàm Trà

15/06/1984

9,2103

5

Thích Diệu Thiện Trí

16/02/1977

9,1923

6

Thích Nữ Nhẫn Liên

04/11/1973

9,1397

7

Thích Tâm Minh

13/101982

9,1282

8

Thích Ngọc Mai

20/08/1985

9,1218

9

Thích Minh Hải

15/09/1986

9,1077

10

Thích Bảo Khánh

20/04/1985

9,1038

11

Thích Viên Thủy

06/06/1984

9,0936

12

Thích Minh Khánh

08/03/1974

9,0731

13

Thích Diệu Minh

20/04/1980

9.0641

14

Thích Đàm Hưởng

16/07/1983

9.0590

15

Thích Đàm Lượng

23/10/1986

9.0577

16

Thích Minh Hòa

08/03/1983

9.0538

17

Thích Thanh Nhật

28/07/1981

9.0526

18

Thích Diệu Hạnh

11/04/1987

9.0397

19

Thích Diệu Giang

25/11/1987

9.0385

20

Thích Thanh Minh

08/10/1974

9.0333

21

Thích Diệu Trang

25/02/1976

9.0282

22

Thích Thường An

26/08/1982

9.0192

23

Thích Diệu Thủy

12/07/1987

9.0077

24

Thích Bảo Minh

03/11/1987

9.0064

25

Thích Nữ Minh Châu

19/07/1985

8.9962

26

Thích Đàm Hậu

15/10/1987

8.9962

27

Thích Minh Huệ

21/06/1984

8.9872

28

Thích Bảo Hạnh

12/08/1990

8.9872

29

Thích Đàm Thủy

18/11/1980

8.9872

30

Thích Hạnh Nguyện

24/05/1984

8.9833

31

Thích Diệu Ngoan

11/10/1987

8.9808

32

Thích Diệu Minh

04/05/1985

8.9744

33

Thích Minh Duyên

06/06/1987

8.9731

34

Thích Từ Hiếu

18/08/1977

8.9654

35

Thích Như Ngọc

07/01/1985

8.9615

36

Thích Nữ Tịnh Minh

25/06/1987

8.9577

37

Thích Đàm Đương

20/04/1985

8.9256

38

Thích Phương Tú

07/12/1987

8.9231

39

Thích Đàm Hiếu

17/09/1981

8.9090

40

Thích Viên An

20/12/1985

8.8910

41

Thích Diệu Tuệ

06/08/1986

8.8910

42

Thích Diệu Hiển

15/03/1983

8.8897

43

Thích Diệu Huyền

18/05/1982

8.8846

44

Thích Minh Trang

26/06/1986

8.8833

45

Thích Diệu Châu

26/07/1986

8.8833

46

Thích Đàm Thùy

06/07/1986

8.8744

47

Thích Đàm Bảo

01/08/1987

8.8679

48

Thích Diệu Hương

18/06/1986

8.8436

49

Thích Diệu Lưu

04/05/1985

8.8282

50

Thích Đàm Tín

17/01/1984

8.8256

51

Thích Diệu Quỳnh

06/10/1987

8.8256

52

Thích Diệu Thùy

09/10/1987

8.8231

53

Thích Tịnh Khang

17/09/1985

8.8103

54

Thích Nữ Huệ Công

15/09/1985

8.8103

55

Thích Hải Độ

23/07/1982

8.8077

56

Thích Đàm Hường

16/06/1986

8.8051

57

Thích Diệu Liên

19/08/1984

8.8051

58

Thích Đàm Gấm

20/01/1979

8.8013

59

Thích Huệ Tịnh

24/04/1980

8.7987

60

Thích Minh Giác

02/02/1991

8.7962

61

Thích Diệu Mai

12/06/1986

8.7859

62

Thích Viên Chiếu

01/03/1979

8.7846

63

Thích Diệu Huân

18/04/1987

8.7833

64

Thích Diệu Viên

27/02/1987

8.7821

65

Thích Diệu Bảo

07/08/1981

8.7769

66

Thích Diệu Hải

06/06/1979

8.7769

67

Thích Đàm Mến

05/07/1976

8.7756

68

Thích Hạnh Hiền

18/05/1978

8.7731

69

Thích Đàm Hòa

25/05/1982

8.7642

70

Thích Diệu Hằng

03/04/1982

8.7615

71

Thích Đàm Thùy

18/02/1987

8.7551

72

Thích Nữ Minh Trang

05/01/1985

8.7551

73

Thích Diệu Tịnh

02/05/1980

8.7513

74

Thích Đàm Đăng

29/03/1981

8.7474

75

Thích Diệu Thiện

23/03/1982

8.7423

76

Thích Minh Định

15/07/1987

8.7423

77

Thích Chân Tâm

05/10/1986

8.7410

78

Thích Đàm Hương

04/11/1980

8.7397

79

Thích Minh Tiến

10/01/1988

8.7372

80

Thích Diệu Ngọc

30/08/1988

8.7346

81

Thích Diệu Linh

18/06/1987

8.7333

82

Thích Diệu Xuân

19/02/1982

8,7308

83

Thích Như Hiếu

12/01/1990

8.7244

84

Thích Diệu Ngôn

19/11/1986

8.7205

85

Thích Minh Huyền

14/10/1981

8.7167

86

Thích Diệu Nhuần

12/10/1987

8.7141

87

Thích Tịnh Thuận

09/11/1981

8.7128

88

Thích Bảo Việt

02/03/1989

8.7077

89

Thích Chân Như

26/01/1983

8.6974

90

Thích Từ Tâm

07/12/1978

8.6974

91

Thích Diệu Minh

05/08/1987

8.6910

92

Thích Tịnh Tường

05/01/1982

8.6910

93

Thích Giác Hoa

15/10/1985

8.6897

94

Thích Tịnh Hương

16/07/1984

8.6821

95

Thích Thuần Nhã

09/01/1978

8.6821

96

Thích Diệu Trang

19/07/1981

8.6795

97

Thích Nhật Huy

09/11/1991

8.6782

98

Thích Diệu Tín

25/08/1989

8.6756

99

Thích Đàm An

09/06/1985

8.6718

100

Thích Nữ Minh Hiền

05/01/1982

8.6705

101

Thích Bảo Minh

10/04/1986

8.6641

102

Thích Đàm Nguyện

09/10/1978

8.6615

103

Thích Đàm Lĩnh

04/02/1982

8.6615

104

Thích Minh Hòa

24/10/1984

8.6603

105

Thích Giác Nhiên

23/02/1983

8.6603

106

Thích Đàm Huyền

02/10/1987

8.6603

107

Thích Diệu Huệ

06/10/1977

8.6590

108

Thích Đàm Cảnh

16/03/1986

8.6590

109

Thích Diệu Thảo

09/09/1982

8.6538

110

Thích Diệu Lan

02/05/1981

8.6397

111

Thích Diệu Hoài

02/08/1985

8.6385

112

Thích Diệu Thiện

20/07/1984

8.6308

113

Thích Diệu Lương

16/01/1986

8.6282

114

Thích Tuệ Hạnh

10/04/1985

8.6269

115

Thích Hiên Mãn

09/02/1984

8.6141

116

Thích Hải Định

08/09/1984

8.6000

117

Thích Tịnh Hân

04/06/1989

8.5923

118

Thích Đàm Thảo

16/04/1982

8.5910

119

Thích Đàm Kim

01/02/1976

8.5872

120

Thích Đàm Minh

21/06/1978

8.5833

121

Thích Diệu Hảo

08/02/1984

8.5808

122

Thích Diệu Hương

02/12/1975

8.5782

123

Thích Đàm Huyền

09/03/1982

8.5782

124

Thích Diệu Tường

04/12/1984

8.5744

125

Thích Huệ Lam

05/07/1982

8.5705

126

Thích Tịnh Lan

04/12/1987

8.5705

127

Thích Diệu Như

16/03/1975

8.5667

128

Thích Minh Phương

08/09/1986

8.5603

129

Thích Minh ý

15/05/1983

8.5603

130

Thích Đàm Nghiêm

08/03/1984

8.5474

131

Thích Tâm Hạnh

06/10/1980

8.5410

132

Thích Diệu Nhân

16/07/1987

8.5333

133

Thích Minh Chính

25/10/1985

8.5321

134

Thích Diệu Hiền

17/12/1985

8.5308

135

Thích Diệu Đoan

22/02/1979

8.5256

136

Thích Diệu Hiền

12/05/1981

8.5218

137

Thích Giác Huệ

02/07/1987

8.5192

138

Thích Tịnh Thư

09/10/1981

8.5103

139

Thích Diệu Trà

01/05/1986

8.5051

140

Thích Đàm Nương

25/05/1984

8.5013

141

Thích Tịnh Giới

23/02/1982

8.4974

142

Thích Đàm Thường

12/02/1980

8.4949

143

Thích Diệu Trí

16/11/1980

8.4923

144

Thích Đàm Hào

01/09/1982

8.4859

145

Thích Từ Tín

08/08/1981

8.4846

146

Thích Ngọc Chi

30/06/1983

8.4795

147

Thích Nữ Thanh Đạt

06/06/1974

8.4782

148

Thích Nữ Hương Đức

21/01/1980

8.4705

149

Thích Tuệ Nhẫn

12/02/1986

8.4641

150

Thích Nhật Huyền

22/05/1981

8.4615

151

Thích Diệu Nhân

30/07/1980

8.4603

152

Thích Diệu Tuyết

27/12/1980

8.4564

153

Thích Đàm Từ

26/06/1989

8.4551

154

Thích Đàm Liên

07/11/1981

8.4462

155

Thích Đàm Đạo

10/11/1978

8.4410

156

Thích Đàm Nhung

26/08/1976

8.4179

157

Thích Bảo An

20/10/1974

8.4103

158

Thích Diệu Thành

20/07/1986

8.4103

159

Thích Diệu Phượng

23/02/1982

8.4077

160

Thích Đàm Hiếu

13/01/1986

8.3872

161

Thích Tịnh Minh

11/02/1981

8.3795

162

Thích Diệu Thêm

27/12/1990

8.3705

163

Thích Đàm Lệ

15/05/1983

8.3692

164

Thích Minh Tịnh

10/10/1988

8.3679

165

Thích Diệu Phương

20/06/1975

8.3654

166

Thích Diệu Hoan

10/11/1978

8.3590

167

Thích Nữ Thiện Nhàn

21/12/1973

8.3564

168

Thích Đàm Tươi

08/02/1977

8.3538

169

Thích Minh Hà

20/06/1981

8.3513

170

Thích Đàm Lụa

30/10/1975

8.3513

171

Thích Nữ Giới Vi

12/06/1981

8.3385

172

Thích Viên Phước

16/08/1982

8.3154

173

Thích Diệu Thanh

06/10/1984

8.3064

174

Thích Đàm Thịnh

01/10/1981

8.3013

175

Thích Chiếu An

20/08/1978

8.2987

176

Thích Hải Tâm

18/02/1980

8.2808

177

Thích Quang Thành

28/10/1984

8.2795

178

Thích Nữ Huệ Lâm

10/11/1981

8.2756

179

Thích Đàm Liên

06/09/1983

8.2667

180

Thích Đàm Thanh

03/04/1979

8.2564

181

Thích Đàm Hiên

20/10/1983

8.2513

182

Thích Minh Hương

09/10/1985

8.2500

183

Thích Diệu Hoài

26/04/1972

8.2359

184

Thích Đàm Hường

15/05/1979

8.2346

185

Thích Minh Hân

16/12/1978

8.2333

186

Thích Viên Trí

17/03/1976

8.2321

187

Thích Diệu Thanh

23/11/1986

8.2269

188

Thích Diệu Pháp

10/11/1980

8.2269

189

Thích Diệu Thắng

01/06/1978

8.2231

190

Thích Diệu Tiến

01/01/1984

8.2218

191

Thích Đàm Thanh

23/02/1981

8.2128

192

Thích Đàm Sơn

21/08/1980

8.2090

193

Thích Diệu Quang

19/11/1983

8.2090

194

Thích Đàm Ngân

22/10/1983

8.1974

195

Thích Diệu Liên

09/10/1979

8.1910

196

Thích Bảo Đức

08/09/1984

8.1833

197

Thích Đàm Khánh

07/11/1974

8.1705

198

Thích Đàm Hà

15/03/1982

8.1679

199

Thích Huệ Lành

22/12/1984

8.1577

200

Thích Đàm Giác Nhật

20/09/1975

8.1333

201

Thích Diệu Quang

21/04/1982

8.0897

202

Thích Diệu Nghĩa

24/05/1980

8.0872

203

Thích Đàm Thanh

15/02/1975

8.0821

204

Thích Đàm Thịnh

25/05/1987

8.0756

205

Thích Diệu Thiền

12/01/1979

8.0641

206

Thích Đàm Nghiêm

05/11/1967

7.9885

207

Thích Diệu Thanh

02/07/1975

7.9692

208

Thích Đàm Thực

26/11/1983

7.9500

209

Thích Tịnh Thanh

23/07/1983

7.8962

210

Thích Diệu Nhàn

25/05/1983

7.8744

211

Thích Tịnh Tuệ

22/08/1986

7.8321

212

Thích Thiện Tâm

30/03/1974

7.8026

213

Thích Diệu Thu

10/04/1982

7.1321

214

Thích Đàm Hương

27/06/1982

7.1026

 

 

 

 

EmailEmail InPrint PDF.

Tin tức khác

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 02 Tháng 10 2012 01:33 )

Video mới nhất

<

Album hình ảnh

 • Kinh hoa nghiêm

  Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

 • Pháp bảo Đàn kinh

  Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.

 • Con Đường Bồ Tát Nhập Thế Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

  Kinh Bát Đại nhân Giác là một tác phẩm Kinh điển Đại thừa, ngôn ngữ súc tích, ý nghĩa cô đọng như các danh ngôn của Kinh Pháp Cú,

Slideshow with mootools

  SlideShow Pro Module v2.0 by JT

  Liên kết website

  Nhận qua Email

  Tên :

  Email của bạn

  Lượt truy cập:1552604
  Đang online :21
  Bảng quảng cáo