Hoa Xuất Gia

28/ 02/ 2012 13:25:28

Hoa Xuất Gia nở trên đường tứ thánh
Ngát hương lành dưới bóng cả từ quang
Mang hương thơm thấm nhuận ánh đạo vàng
Gieo rắc khắp cõi ta bà kham nhẫn

Hoa Xuất Gia tùy căn cơ kiếp trước
Còn nếu chưa, tạo duyên hợp kiếp này
Chí xuất trần cao đẹp quá, thương thay
Đường thánh đức rộng thênh thang tiến bước

Xuất Thế Tục Gia, căn nhà ô trược
Đã từ lâu chìm đắm biết bao lần
Tranh hư huyễn vẽ ảo ảnh phù vân
Dây ái dục buộc ràng vô số kiếp

Xuất Phiền Não Gia, trùng trùng oan nghiệt
Cõi hồng trần tan tác bụi trần sa
Thì làm sao không thống nỗi trầm kha
Có thấy không, rùa mù trong biển lớn

Xuất Tam Giới Gia, lên bờ bỉ ngạn
Giã từ nghe bát nạn với tam đồ
Mở tung rồi cánh cửa của hư vô
Hoa chân lý nở vô sanh pháp nhẫn

Hoa Xuất Gia, vào nhà Như Lai tự tánh
Chứng pháp thân, nhập hoa tạng huyền môn
Trăng rằm kia, còn mười sáu trăng tròn
Thanh thoát quá, bóng đêm dài đâu nữa.