Lễ Bá Tát chư Tăng tại Học viện PGVN Hà Nội

25/ 09/ 2022 12:28:31

Sáng nay, ngày 25/09/2022 (tức ngày 30/08 Nhâm Dần) chư Tăng Ni hành giả tại Học viện PGVN Hà Nội hành lễ Bá-tát theo định kỳ.

Chư Tăng vân tập tại Thiền đường Học viện để tụng Giới luật (photo: HVPGVN Hà Nội)

Bá tát (Bố tát) là từ dịch âm từ tiếng Phạn, Hán dịch là trưởng tịnh, nghĩa là nuôi lớn sự thanh tịnh và duy trì các thiện pháp. Vậy Bá tát là ngày định kì thuyết giới. Truyền thống Bá-tát có từ thời Đức Phật còn tại thế. Chiếu theo lời cầu thỉnh của vua Tần Bà Sa La, Đức Phật chấp thuận cho chúng tỷ khiêu sống chung trong một vùng phải tập họp lại một chỗ gọi là giới trường vào ngày trăng tròn và ngày đầu trăng để thuyết giới, tức giới bản Ba La Đề Mộc Xoa, bao gồm những điều răn cấm, những quy tắc, luật lệ mà chúng Tỷ khiêu phải vâng giữ, thực hành. Nhân đó, đại chúng cùng nhắc nhở nhau về giới pháp để tu hành, nuôi lớn các thiện pháp, duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp.
Hình ảnh Chư Tăng Ni trong ngày lễ Bá tát.