Kinh tạng

05/ 12/ 2022 04:29:17

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ

LỜI GIỚI THIỆU Thủ Lăng Nghiêm nói cho đủ là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ-tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đời Đường ngài Bát Thích Mật Đế dịch kinh này từ...

Đọc thêm

Yếu chỉ Tâm Kinh Bát Nhã- Thích Thông Phương

Tâm kinh Bát-nhã là một bản kinh trọng yếu trong nhà Thiền, bản kinh này nói về “tánh không” của các pháp. Người tu Phật phải mở được cánh cửa trí tuệ, thấu đạt lý Bát-nhã để đi vào Không...

Đọc thêm

Về Vấn Đề Chủng Tánh/Giai Cấp Tối Thắng Qua Văn Hệ Nikāya và A-Hàm

Trước khi truy nguyên ý nghĩa từ sanskrit gotra: chúng tánh, trong văn hệ Nikāya Pāli và A-hàm, chúng ta đi qua ý nghĩa của nó trong Kinh điển Đại-thừa, việc làm này cũng là điều thường thấy trong cách...

Đọc thêm

Giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm, gọi đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, là bộ kinh điển trọng yếu hiển bày ý nghĩa tuyệt vời về nhân hạnh quả đức của Phật-đà như tạp hoa trang nghiêm rộng lớn viên...

Đọc thêm

Khái quát về sự ra đời Kinh A Hàm

Từ ngữ A-hàm (Àgama) nói theo nghĩa rộng là chỉ cho những giáo thuyết được truyền thừa, hoặc các Thánh điển do sưu tập các giáo thuyết ấy tạo thành. Do vậy, thông thường nói Kinh A-hàm tức chỉ cho...

Đọc thêm

Giới thiệu kinh Pháp Hoa

Kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh lớn của hệ thống Kinh tạng Đại thừa Phật giáo, được các học giả phương Tây cho là 1 trong 20 Thánh thư phương Đông. Sự hành trì tụng niệm một...

Đọc thêm

BÀN VỀ BỐN BỘ A HÀM

A-hàm vốn là tên chung của kinh Phật (Pháp Hoa Luận Sớ của ngài Cát Tạng nói A-hàm là tên gọi chung cả kinh điển Đại thừa, Tiểu thừa. Bốn bộ A-hàm là Tiểu thừa, Kinh Niết-bàn là “Phương Đẳng...

Đọc thêm

Giới thiệu đại cương Kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà là một bản kinh rất phổ biến được truyền tụng hàng ngày trong đời sống đạo của Phật tử ở các nước Viễn Đông châu Á, nhất là ở Việt Nam. Vị trí của kinh luôn...

Đọc thêm

DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT KINH

DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT KINH Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ Phạn sang Hán Tỳ Kheo Thích Duy Lực Dịch Từ Hán Sang Việt Từ Ân Thiền Ðường Santa Ana, Hoa Kỳ Xuất Bản 1991 Phẩm Phật...

Đọc thêm

Ba bài pháp đầu tiên

KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN Dhammacakkappavattana Sutta (SN 56.11) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana, chỗ Vườn Nai. 2) Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm Tỳ-khưu: — Có hai cực đoan này,...

Đọc thêm