Luật tạng

05/ 12/ 2022 04:04:33

Ý Nghĩa Chữ Phạn “Upavāsatha saṃvara” – Cận Trụ Luật Nghi

Cận trụ nguyên ngữ Sanskrit là là upavāsatha, Hán phiên âm là ô-ba-bà-sa, Ưu-ba-bà-tố-đà, Ưu-bà-sa, U-ba-bà-sa, Ô-bô-sa-tha v.v… ngữ nguyên này được thiết lập như sau:   1/ Ý nghĩa chữ Phạn “upavāsatha– cận trụ” Cận trụ nguyên ngữ Sanskrit là là upavāsatha, Hán...

Đọc thêm

TRUNG LUẬN – Phụ Lục (Chữ Hán)

TRUNG LUẬN  (MADHYAMAKA SASTRA)  Tác giả: Nagaruna Dịch và chú giải: HT Thích Thiện Siêu Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh 2001 Phụ lục    中 論   中論卷第一 中論 觀 因 緣 品 第 一 (十六偈) 龍樹菩薩造 梵志青目釋 姚秦 三藏鳩摩羅什譯 不生亦不滅 不常亦不斷 不一亦不異 不來亦不出...

Đọc thêm

TRUNG LUẬN – Phẩm 27: Quán Về Tà Kiến

TRUNG LUẬN  (MADHYAMAKA SASTRA)  PHẨM XXVII: QUÁN VỀ TÀ KIẾN. (Gồm 31 bài kệ). Hỏi: Đã nghe nói pháp Đại thừa phá tà kiến, bây giờ muốn nghe nói pháp Thanh văn phá tà kiến ? Đáp: 1. Ta có mặt hay...

Đọc thêm

TRUNG LUẬN – Phẩm 26: Quán Về Mười Hai Nhân Duyên

TRUNG LUẬN  (MADHYAMAKA SASTRA)  PHẨM XXVI: QUÁN VỀ MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN. (Gồm 9 bài kệ) Hỏi: Ông (chỉ luận chủ) nói về đạo Đệ nhất nghĩa trong Đại thừa giáo, nay tôi muốn nghe nói pháp Thanh văn đưa vào đạo Đệ...

Đọc thêm

TRUNG LUẬN – Phẩm 25: Quán Về Niết Bàn

TRUNG LUẬN  (MADHYAMAKA SASTRA) PHẨM XXV: QUÁN VỀ NIẾT-BÀN. (Gồm 24 bài kệ)         Hỏi: 1. Nếu hết thảy pháp đều không, không sinh cũng không diệt, thời đoạn cái gì, diệt cái gì mà gọi là Niết-bàn....

Đọc thêm

TRUNG LUẬN – Phẩm 24: Quán Về Tứ Đế

TRUNG LUẬN  (MADHYAMAKA SASTRA)  PHẨM XXIV: QUÁN VỀ TỨ ĐẾ. (Gồm 40 bài kệ) Hỏi: Phá bốn điên đảo, thông đạt bốn đế, chứng được bốn quả Sa-môn 1. Nếu hết thảy đều rốt ráo không, không sinh cũng không diệt, như...

Đọc thêm

TRUNG LUẬN – Phẩm 23: Quán Về Điên Đảo

TRUNG LUẬN  (MADHYAMAKA SASTRA) PHẨM XXIII: QUÁN VỀ ĐIÊN ĐẢO. (Gồm 24 bài kệ) Hỏi: 1. Từ ức tưởng điên đảo phân biệt về tịnh bất tịnh mà sinh ra tham, sân, si, chúng đều từ các duyên phân biệt sinh....

Đọc thêm

TRUNG LUẬN – Phẩm 22: Quán Về Như Lai

TRUNG LUẬN  (MADHYAMAKA SASTRA) PHẨM XXII: QUÁN VỀ NHƯ LAI. (Gồm 16 bài kệ) Hỏi: Các bậc tôn quí trong thế gian chỉ có đức Như Lai Chánh Biến Tri có hiệu là Pháp vương, bậc Nhất thiết trí; thế là thật...

Đọc thêm

TRUNG LUẬN – Phẩm 21: Quán Về Thành Hoại

TRUNG LUẬN  (MADHYAMAKA SASTRA) PHẨM XXI: QUÁN VỀ THÀNH HOẠI. (Gồm 20 bài kệ) Hỏi: Hết thảy việc thế gian rõ ràng là tướng bại hoại. Thế nên có hoại ? Đáp: 1. Lìa thành và hoại cùng với thành, trong đó...

Đọc thêm

TRUNG LUẬN – Phẩm 20: Quán Về Nhân Quả

TRUNG LUẬN  (MADHYAMAKA SASTRA)  PHẨM XX: QUÁN VỀ NHÂN QUẢ. (Gồm 24 bài kệ) Hỏi: Các nhân duyên hòa hiệp hiện có quả sinh ra, nên biết quả ấy từ các duyên hòa hiệp mà có ? Đáp: 1. Nếu các duyên...

Đọc thêm