Danh sách Tăng Ni sinh đạt danh hiệu Giỏi và hoàn thành công tác Phật sự được giao trong năm học 2012 – 2013

27/ 09/ 2013 12:26:05

Năm học 2012 – 2013 là năm học thứ 3 của hệ Cử nhân Phật học khoá VI – Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Để đánh giá kết quả tu học của Tăng Ni sinh trong năm học vừa qua, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2012 – 2013 và phương hướng công tác trong thời gian tới; đồng thời công bố và trao bằng tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh hệ Cao đẳng Phật học khoá III vào ngày 28/09/2013.

 

Dưới đây là danh sách Tăng Ni sinh hệ Cử nhân Phật học, Cao đẳng Phật học đạt danh hiệu Giỏi và hoàn thành công tác Phật sự được giao trong năm học 2012 – 2013 :

A – HỆ CỬ NHÂN PHẬT HỌC :

I – TĂNG NI SINH ĐẠT DANH HIỆU GIỎI NĂM HỌC (2012 – 2013) :

1 – Tăng sinh :

STT

PHÁP DANH

ĐIỂM TỔNG KẾT

HẠNH KIỂM

1

Thích Hạnh Viên

8,7373

Tốt

2

Thích Chánh Thuần

8,3525

Tốt

3

Thích Thanh Khang

8,2627

Tốt

4

Thích Thanh Hoàn

8,2119

Tốt

5

Thích Minh Thuần

8,1932

Tốt

6

Thích Nguyên Tâm

8,1593

Tốt

7

Thích Minh Định

8,1441

Tốt

8

Thích Tục Thịnh

8,0881

Tốt

2 – Ni sinh :

STT

PHÁP DANH

ĐIỂM TỔNG KẾT

HẠNH KIỂM

1

Thích Diệu Minh

8,9678

Tốt

2

Thích Viên Thủy

8,8712

Tốt

3

Thích Tịnh Giác

8,8017

Tốt

4

Thích Minh Huệ

8,7983

Tốt

5

Thích Ngọc Mai

8,7475

Tốt

6

Thích Diệu Thủy

8,7441

Tốt

7

Thích Minh Trang (Thu)

8,7339

Tốt

8

Thích Đàm Trà

8,7332

Tốt

9

Thích Diệu Minh

8,7254

Tốt

10

Thích Diệu Minh

8,7203

Tốt

11

Thích Diệu Liên

8,7203

Tốt

12

Thích Giác Hoa

8,7169

Tốt

13

Thích Minh Hải

8,6983

Tốt

14

Thích Tâm Minh

8,6881

Tốt

15

Thích Thanh Nhật

8,6525

Tốt

16

Thích Bảo Hạnh

8,6475

Tốt

17

Thích Diệu Mai

8,6169

Tốt

18

Thích Nữ Nhẫn Liên

8,6169

Tốt

19

Thích Bảo Khánh

8,6153

Tốt

20

Thích Diệu Trà

8,6085

Tốt

21

Thích Hạnh Nguyện

8,6085

Tốt

22

Thích Bảo Minh

8,6017

Tốt

23

Thích Diệu Giang

8,5932

Tốt

24

Thích Đàm Hương

8,5763

Tốt

25

Thích Như Ngọc

8,5729

Tốt

26

Thích Nữ Minh Trang

8,5712

Tốt

27

Thích Đàm Thủy

8,5695

Tốt

28

Thích Nữ Minh Châu

8,5678

Tốt

29

Thích Phương Tú

8,5644

Tốt

30

Thích Minh Tiến

8,5542

Tốt

31

Thích Diệu Thiện (Cầm)

8,5458

Tốt

32

Thích Nữ Tịnh Minh

8,5424

Tốt

33

Thích Diệu Viên

8,5237

Tốt

34

Thích Nữ Minh Hiền

8,5186

Tốt

35

Thích Minh Khánh

8,5186

Tốt

36

Thích Từ Tâm

8,5169

Tốt

37

Thích Đàm Hiếu (Chung)

8,5136

Tốt

38

Thích Nữ Tịnh Thuận

8,5119

Tốt

39

Thích Diệu Quỳnh

8,5119

Tốt

40

Thích Diệu Ngọc

8,5102

Tốt

41

Thích Từ Hiếu

8,5017

Tốt

42

Thích Diệu Thiện Trí

8,5000

Tốt

43

Thích Thanh Minh

8,4983

Tốt

44

T. Đàm Thùy (Nguyệt)

8,4932

Tốt

45

Thích Diệu Thùy

8,4763

Tốt

46

Thích Diệu Huyền

8,4729

Tốt

47

Thích Minh Hòa (1983)

8,4644

Tốt

48

Thích Diệu Hạnh

8,4593

Tốt

49

Thích Đàm Gấm

8,4508

Tốt

50

Thích Diệu Tường

8,4508

Tốt

51

Thích Như Hiếu

8,4492

Tốt

52

Thích Diệu Châu

8,4492

Tốt

53

Thích Bảo Minh

8,4475

Tốt

54

Thích Diệu Trang (Thạo)

8,4424

Tốt

55

Thích Tuệ Nhẫn

8,4390

Tốt

56

Thích Diệu Minh

8,4390

Tốt

57

Thích Diệu Trí

8,4220

Tốt

58

Thích Bảo Việt

8,4203

Tốt

59

Thích Giác Nhiên

8,4153

Tốt

60

Thích Chân Như

8,4085

Tốt

61

Thích Diệu Huân

8,4051

Tốt

62

Thích Nhật Huyền

8,3864

Tốt

63

Thích Minh Hòa (1984)

8,3847

Tốt

64

Thích Minh Duyên

8,3831

Tốt

65

Thích Viên An

8,3797

Tốt

66

Thích Đàm Nương

8,3610

Tốt

67

Thích Tịnh Khang

8,3559

Tốt

68

Thích Tuệ Hạnh

8,3525

Tốt

69

Thích Diệu Ngoan

8,3492

Tốt

70

Thích Diệu Nhuần

8,3492

Tốt

71

Thích Diệu Tịnh

8,3475

Tốt

72

Thích Đàm Mến

8,3441

Tốt

73

Thích Hạnh An

8,3390

Tốt

74

Thích Diệu Hiền (1981)

8,3305

Tốt

75

Thích Diệu Ngôn

8,3271

Tốt

76

Thích Diệu Như

8,3271

Tốt

77

Thích Diệu Hiển

8,3237

Tốt

78

Thích Đàm Liên

8,3237

Tốt

79

Thích Diệu Hải

8,3186

Tốt

80

Thích Diệu Linh

8,3000

Tốt

81

Thích Diệu Xuân

8,2983

Tốt

82

Thích Thuần Nhã

8,2983

Tốt

83

Thích Đàm Hòa

8,2932

Tốt

84

Thích Diệu Tiến

8,2864

Tốt

85

Thích Nhật Huy

8,2847

Tốt

86

Thích Diệu Lương

8,2780

Tốt

87

T. Đàm Thùy (Luyến)

8,2644

Tốt

88

Thích Huệ Tịnh

8,2627

Tốt

89

Thích Thường An

8,2576

Tốt

90

Thích Diệu Hảo

8,2575

Tốt

91

Thích Nữ Thanh Đạt

8,2458

Tốt

92

Thích Đàm Lĩnh

8,2407

Tốt

93

Thích Đàm Cảnh

8,2339

Tốt

94

Thích Đàm Thường

8,2322

Tốt

95

Thích Diệu Nhân

8,2322

Tốt

96

Thích Đàm Hậu

8,2288

Tốt

97

Thích Hải Độ

8,2288

Tốt

98

T. Diệu Trang (Nguyệt)

8,2271

Tốt

99

Thích Đàm Kim

8,2220

Tốt

100

Thích Tịnh Thư

82153

Tốt

101

Thích Diệu Bảo

8,2068

Tốt

102

Thích Đàm Từ

8,2051

Tốt

103

Thích Diệu Hương

8,2000

Tốt

104

Thích Viên Chiếu

8,1915

Tốt

105

Thích Nữ Minh Ý

8,1746

Tốt

106

Thích Đàm Nguyện

8,1746

Tốt

107

Thích Đàm Nhung

8,1542

Tốt

108

Thích Đàm Bảo

8,1458

Tốt

109

Thích Tịnh Hân

8,1441

Tốt

110

Thích Đàm Thảo

8,1407

Tốt

111

Thích Diệu Lan

8,1254

Tốt

112

Thích Diệu Hương

8,1237

Tốt

113

Thích Minh Giác

8,1119

Tốt

114

Thích Ngọc Chi

8,1051

Tốt

115

Thích Diệu Thanh (Mai)

8,1017

Tốt

116

Thích Minh Chính

8,0983

Tốt

117

Thích Tịnh Hương

8,0966

Tốt

118

Thích Đàm Nghiêm

8,0949

Tốt

119

Thích Diệu Pháp

8,0915

Tốt

120

Thích Hiên Mãn

8,0831

Tốt

121

Thích Đàm Đương

8,0814

Tốt

122

Thích Hạnh Hiền

8,0593

Tốt

123

T. Đàm Thịnh (Tuyết)

8,0407

Tốt

124

Thích Đàm Lụa

8,0203

Tốt

II – TĂNG NI SINH HOÀN THÀNH CÔNG TÁC PHẬT SỰ TRONG NĂM HỌC (2012 – 2013):

– Tăng sinh Thích Thanh Luật.

– Tăng sinh Thích Viên Đức.

– Tăng sinh Thích Nguyên Đức.

– Tăng sinh Thích Nguyên Thiệp.

– Tăng sinh Thích Chơn Minh.

– Ni sinh Thích Đàm Giác Nhật.

B – HỆ CAO ĐẲNG PHẬT HỌC :

I – TĂNG NI SINH ĐẠT DANH HIỆU TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI :

STT

THẾ DANH

PHÁP DANH

NĂM SINH

TỔNG KẾT

XLTN

1

Cao T. Xuân Đào Thích Từ Trí

15/08/1985

8,61

Giỏi

2

Phan Ngọc Ánh Trúc Bảo Thành

27/12/1987

8,48

Giỏi

3

Nguyễn Tiến Hội Thích Nhẫn Đức

20/02/1986

8,4

Giỏi

4

Nguyễn Thị Thu Thích Hạnh Tâm

22/04/1985

8,25

Giỏi

5

Đinh Hoàng Đức Thích Khai Hưng

03/03/1991

8,13

Giỏi

6

Đỗ T. Thanh Loan Thích Hạnh Minh

04/12/1988

8,08

Giỏi

7

Nguyễn Thị Huệ Thích Thanh Tâm

15/08/1985

8,05

Giỏi

8

Bùi T. Quỳnh Thi T. Nguyên Thảo

01/10/1990

8,01

Giỏi

II – TĂNG NI SINH HOÀN THÀNH CÔNG TÁC PHẬT SỰ ĐƯỢC GIAO :

– Tăng sinh Thích Đạo Dương.

– Tăng sinh Thích Nhẫn Tánh.

– Tăng sinh Thích Đạo Tuyên.

– Tăng sinh Thích Đạo Giác.

– Ni sinh Thích Diệu Bình.

– Ni sinh Thích Đàm Hiếu.

– Ni sinh Thích Minh Bảo.