Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản – Phần II – Chương VII

11/ 04/ 2012 02:59:21

Văn bản hành chính cá biệt là loại quyết định hành chính thành văn được cơ quan hành chính hoặc cá nhân, tổ chức có thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước ban hành nhằm giải quyết các công việc cụ thể…

PHẦN THỨ HAI
KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ THÔNG THƯỜNG
CHƯƠNG VII
SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÁ BIỆT
I. Tổng quan về văn bản hành chính cá biệt
1. Khái niệm
Văn bản hành chính cá biệt là loại quyết định hành chính thành văn được cơ quan hành chính hoặc cá nhân, tổ chức có thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước ban hành nhằm giải quyết các công việc cụ thể, xác định các quyền và nghĩa vụ cụ thể của các cá nhân, tổ chức hoặc xác định những biện pháp trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm pháp luật, do đó mang tính áp dụng pháp luật, được ban hành trên cơ sở quyết định chung và quyết định quy phạm của cơ quan cấp trên hoặc của chính cơ quan ban hành quyết định hành chính cá biệt đó; trong một số trường hợp, nó cũng được ban hành trên cơ sở văn bản cá biệt của cấp trên.
2. Đặc điểm
Văn bản hành chính cá biệt về tổng thể có những đặc điểm sau:
a) Thuộc loại văn bản áp dụng pháp luật, do những cơ quan có thẩm quyền áp dụng pháp luật ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước.
b) Đưa ra quy tắc xử sự riêng, cá biệt, một lần đối với các cá nhân, tổ chức cụ thể trong những trường hợp xác định.
c) Có tính hợp pháp và phù hợp với thực tế, phù hợp với luật pháp và dựa trên những quy phạm pháp luật cụ thể. Nếu không có sự phù hợp trên thì văn bản cá biệt sẽ bị đình chỉ hoặc huỷ bỏ; còn nếu không phù hợp với thực tế nó sẽ khó được thi hành hoặc được thi hành kém hiệu quả.
d) Được thể hiện trong những hình thức pháp lý xác định như: quyết định cá biệt, chỉ thị cá biệt, v.v…
e) Là một yếu tố của sự kiện pháp lý phức tạp, mà thiếu nó nhiều quy phạm pháp luật cụ thể không thể thực hiện được; nó luôn luôn mang tính chất bổ sung trong trường hợp khi có các yếu tố khác của sự kiện pháp lý phức tạp; củng cố các yếu tố này trong một cơ cấu pháp lý thống nhất , cho chúng độ tin cậy và đưa đến sự xuất hiện quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý được bảo đảm bởi Nhà nước. Thí dụ: để quan hệ pháp lý cụ thể theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam xuất hiện thì phải thực hiện đầy đủ các yếu tố của một sự kiện pháp lý phức tạp như độ tuổi, năng lực hành vi, sự tự nguyện cam kết của hai bên nam và nữ, và cuối cùng, điều quan trọng là văn bản cá biệt của cán bộ nhà nước có thẩm quyền chứng nhận hôn nhân đó là hợp pháp.
g) Có tính đơn phương và tính bắt buộc thi hành ngay. Hai tính chất này là những đặc tính cơ bản của quyết định hành chính cá biệt. Tính đơn phương của quyết định cá biệt thể hiện ở chỗ cơ quan có thẩm quyền tự mình, do mình quyết định, mắc dù trước đó cơ quan có tham khảo ý kiến của các cơ quan hữu quan; nghĩa là cơ quan hành chính có quyền quyết định.
3. Phân loại
Căn cứ vào nội dung và nhiệm vụ, văn bản cá biệt có thể bao gồm:
a) Văn bản cá biệt xác định quyền và nghĩa vụ pháp lý theo hướng tích cực, trong đó xác định cụ thể ai có quyền chủ thể, ai mang nghĩa vụ pháp lý bằng con đường cá biệt hóa phần quy định của quy phạm pháp luật. Thí dụ, quyết định tuyển dụng một người vào làm việc trong một công sở nhằm thực hiện một cách tích cực các quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn công chức.
b) Văn bản cá biệt mang tính bảo vệ pháp luật, là văn bản chứa đựng những biện pháp trừng phạt, cưỡng chế nhà nước đối với cá nhân đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật (ví dụ, quyết định xử phạt một người vi phạm luật giao thông.
II. Quyết định hành chính cá biệt
1. Nội dung của quyết định cá biệt
Quyết định là loại văn bản rất thông dụng, được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành. Quyết định cá biệt được ban hành để giải quyết các vụ việc cụ thể đối với những đối tượng cụ thể. Đó là các quyết định lên lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động công tác, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức, xử phạt vi phạm hành chính, phê duyệt dự án…
2. Bố cục nội dung và thể thức của quyết định cá biệt
(1) Quốc hiệu;
(2) Tên cơ quan ban hành
(3) Số và ký hiệu:
(4) Địa danh, ngày tháng;
(5) Tên loại: Quyết định của …
(6) Căn cứ ban hành;
(7) Loại hình quyết định: quyết định.
(8) Nội dung quyết định: thường được viết theo văn điều khoản.
(9) Điều khoản thi hành.
(10) Thẩm quyền ký: thủ trưởng ký hoặc phó thủ trưởng ký thay;
(11) Con dấu của cơ quan ban hành;
(12) Nơi nhận.
III. Mẫu quyết định hành chính cá biệt
1) Mẫu chung
tên cơ quan (1)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số … /QĐ- (2)
… (3) …, ngày … tháng … năm 2002
Quyết định của … (4) …
Về việc ………. (5) ……………..
………. (4) ……….
Căn cứ ……………………………………… (6) …………………………………………………….;
Căn cứ …………………………………………………………………………………………………;
Theo đề nghị của …………………………………………………………………………………. ,
Quyết định:
Điều 1: ……………………………………. (7) ………………………………………………………
Điều 2: …………………………………………………………………………………………………
Điều …: Các ………….. (8) ………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: ….. (9) …..
– ………… (ký tên, đóng dấu)
– ………… họ tên đầy đủ
– Lưu: …….
Chú giải:
(1) Ghi tên cơ quan ban hành quyết định hoặc cơ quan mà thủ trưởng cơ quan ra quyết định.
(2) Viết tắt tên cơ quan hoặc thẩm quyền ban hành.
(3) Địa danh.
(4) Ghi tên cơ quan ban hành (UBND) hoặc chức vụ của thủ trưởng cơ quan ban hành.
(5) Trích yếu nội dung quyết định.
(6) Căn cứ và lý do ban hành quyết định.
(7) Nội dung của quyết định.
(8) Nêu đầy đủ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
(9) Thẩm quyền ký là thủ trưởng cơ quan hoặc phó thủ trưởng cơ quan ký thay. Nếu là quyết định của UBND thì phải ký thay mặt (T.M.) UBND.
2) Mẫu quyết định tuyển dụng
tên cơ quan (1)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số … /QĐ- (2)
… (3) …, ngày … tháng … năm 2002
Quyết định của … (4) …
Về việc tuyển dụng và phân công công tác
………. (4) ……….
Căn cứ ………………………………………….. (5) ………………………………………………..;
Căn cứ …………………………………………………………………………………………………;
Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng …………………………. (1) …………………… ,
Quyết định:
Điều 1: Tuyển dụng ông (bà): ………… (6) …, sinh ngày …, quê quán …… về công tác tại ……. kể từ ngày …….
Điều 2: Ông (bà) được hưởng ….. % mức lương khởi điểm của ngạch . …….. mã số ….. hệ số ……. và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông (bà) ………………….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: ….. (7) …..
– ………… (ký tên, đóng dấu)
– ………… họ tên đầy đủ
– Lưu: …….
Chú giải:
(1)Ghi tên cơ quan ban hành quyết định hoặc cơ quan mà thủ trưởng cơ quan ra quyết định.
(2)Viết tắt tên cơ quan hoặc thẩm quyền ban hành.
(3)Địa danh.
(4)Ghi tên cơ quan ban hành (UBND) hoặc chức vụ của thủ trưởng cơ quan ban hành.
(5)Căn cứ và lý do ban hành quyết định.
(6)Họ và tên người nhận quyết định.
(7)Thẩm quyền ký là thủ trưởng cơ quan hoặc phó thủ trưởng cơ quan ký thay.
3) Mẫu quyết định công nhận hết thời gian tập sự
tên cơ quan (1)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số … /QĐ- (2)
… (3) …, ngày … tháng … năm 200
Quyết định của … (4) …
Về việc công nhận hết thời gian tập sự
………. (4) ……….
Căn cứ ……………………………………….. (5) …………………………………………………;
Căn cứ ………………………………………………………………………………………………;
Theo đề nghị của ông Trưởnhg ban Tổ chức cán bộ,
Quyết định:
Điều 1: Công nhận hết thời hạn tập sự kể từ ngày ………. đối với ông (bà) …. (6)….. sinh ngày ……… hiện đang công tác tại ………
Điều 2: Ông (bà) được hưởng ….. % mức lương khởi điểm của ngạch . ……. mã số ….. hệ số ……. và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật hiện hành kể từ ngày hết tập sự.
Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông (bà) ………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: ….. (7) …..
– ………… (ký tên, đóng dấu)
– ………… họ tên đầy đủ
– Lưu: …….
Chú giải:
(1) Ghi tên cơ quan ban hành quyết định hoặc cơ quan mà thủ trưởng cơ quan ra quyết định.
(2) Viết tắt tên cơ quan hoặc thẩm quyền ban hành.
(3) Địa danh.
(4) Ghi tên cơ quan ban hành (UBND) hoặc chức vụ của thủ trưởng cơ quan ban hành.
(5) Căn cứ và lý do ban hành quyết định.
(6 )Họ và tên người nhận quyết định.
(7) Thẩm quyền ký là thủ trưởng cơ quan hoặc phó thủ trưởng cơ quan ký thay.
4) Mẫu quyết định đình chỉ văn bản sai trái
tên cơ quan (1)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số … /QĐ- (2)
… (3) …, ngày … tháng … năm 2002
Quyết định của … (4) …
Về việc đình chỉ … (5) … số … ngày … của …
………. (4) ……….
Căn cứ ……………………………………….. (6) ……………………………………………………;
Căn cứ ………………………………………………………………………………………………….;
Theo đề nghị của …………………………………………………………………………………..,
Quyết định:
Điều 1: Đình chỉ việc thi hành kể từ ngày …….. (5) ………… số … ngày … của … vì … (7) ….. để chờ ….. (8) ….. xem xét.
Điều 2: Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông (bà) … (9) … có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: ….. (10) …..
– ………… (ký tên, đóng dấu)
– ………… họ tên đầy đủ
– Lưu: …….
Chú giải:
(1) Ghi tên cơ quan ban hành quyết định hoặc cơ quan mà thủ trưởng cơ quan ra quyết định.
(2) Viết tắt tên cơ quan hoặc thẩm quyền ban hành.
(3) Địa danh.
(4) Ghi tên cơ quan ban hành (UBND) hoặc chức vụ của thủ trưởng cơ quan ban hành.
(5) Tên văn bản bị quyết định đình chỉ.
(6) Căn cứ và lý do ban hành quyết định, có thể là kháng nghị của viện kiểm sát, yêu cầu của tòa án nhân dân.
(7) Nêu rõ lý do như trái thẩm quyền hoặc trái pháp luật.
(8) Tên cơ quan có thẩm quyền huỷ bỏ văn bản bị đình chỉ.
(9) Thủ trưởng cơ quan ra văn bản bị đình chỉ.
(10) Thẩm quyền ký là thủ trưởng cơ quan hoặc phó thủ trưởng cơ quan ký thay.
5) Mẫu quyết định huỷ bỏ văn bản sai trái
tên cơ quan (1)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số … /QĐ- (2)
… (3) …, ngày … tháng … năm 2002
Quyết định của … (4) …
Về việc huỷ bỏ … (5) … số … ngày … của …
………. (4) ……….
Căn cứ ……………………………………….. (6) …………………………………………………..;
Căn cứ …………………………………………………………………………………………………;
Theo đề nghị của …………………………………………………………………………………. ,
Quyết định:
Điều 1: Huỷ bỏ … (5) …. số … ngày … của … về … vì ……………………….
Điều 2: Ông (bà) … (7) … phải chỉ đạo để chấm dứt ngay việc thi hành … (5) ….. nói trên.
Nếu trong quá trình thực hiện … (5) …. trước đây đã gây thiệt hại về tài sản thì phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại chậm nhất là ngày …
Điều 3: Ông (bà) … có trách nhiệm giám sát việc thi hành Quyết định này và báo cáo kết quả thực hiện.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …
Nơi nhận: ….. (8) …..
– ………… (ký tên, đóng dấu)
– ………… họ tên đầy đủ
– Lưu: …….
Chú giải:
(1)Ghi tên cơ quan ban hành quyết định hoặc cơ quan mà thủ trưởng cơ quan ra quyết định.
(2)Viết tắt tên cơ quan hoặc thẩm quyền ban hành.
(3)Địa danh.
(4)Ghi tên cơ quan ban hành (UBND) hoặc chức vụ của thủ trưởng cơ quan ban hành.
(5)Tên văn bản bị quyết định đình chỉ.
(6)Căn cứ và lý do ban hành quyết định.
(7)Thủ trưởng cơ quan đã ra văn bản bị huỷ bỏ.
(8)Thẩm quyền ký là thủ trưởng cơ quan hoặc phó thủ trưởng cơ quan ký thay.
6. Mẫu quyết định xử lý vi phạm hành chính
a) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
(MS: 01/XPHC ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ số 212/BNV (C12) ngày 30-12-1991)
……………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số…/….
Ngày … tháng … năm …
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

– Căn cứ Điều 19, 28, 33 Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính;
– Căn cứ biên bản vi phạm hành chính lập ngày … tháng … năm …
– Xét nội dung, tính chất hành vi vi phạm hành chính;
– Tôi: ………………………………………… Chức vụ: …………………………
– Đơn vị công tác: ………………………………………
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: – Xử phạt hành chính đối với các hình thức:
+ Hình thức phạt chính, mức phạt:
+ Hình thức phạt bổ sung (nếu có):
– Đối với:
+ Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc nơi công tác, trụ sở cơ quan)
+ Dân tộc (Quốc tịch):
+ CMND (hộ chiếu) số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Lý do: đã có hành vi vi phạm Quy định tại Điều … Nghị định 141/HĐBT ngày 25-4-91.
– Biện pháp xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tạm giữ (nếu có):
Điều 2: Cơ quan ông (bà): Có trách nhiệm bồi thường số tiền là: cho cơ quan Ông (bà):
Điều 3: Cơ quan ông (bà) ………………. có tên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Người ra quyết định
b) Quyết định khám người theo thủ tục hành chính
(MS: 02/XPHC ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ số 212/BNV (C12) ngày 30-12-1991)
……………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số…/….
Ngày … tháng … năm …
QUYẾT ĐỊNH
KHÁM NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

– Căn cứ Điều 24 Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính;
– Tôi: ……………………. Chức vụ: …………………
– Đơn vị: …………………………………………………
QUYẾT ĐỊNH:
Khám người theo thủ tục hành chính đối với:
– Họ và tên: Tuổi:
– Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc nơi công tác): ………
– Dân tộc (Quốc tịch):
– Nghề nghiệp:
– CMND (hộ chiếu) số: Ngày cấp:
– Nơi cấp:
– Uỷ quyền cho ông (bà):
1)
2)
Tiến hành khám: … … …