Quyết định chuẩn y chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng TT HVPGVN tại Hà Nội

Hoà thượng Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trương ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký quyết định về việc chuẩn y chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 008/QĐ-HĐTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v Chuẩn y chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Thường trực

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

- Căn cứ điều 21 chương V - Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Căn cứ điều 4 chương I - Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

- Căn cứ tờ trình số 001/TTr/HVPG ngày 04/01/2012 của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuẩn y :

- Thượng toạ Thích Thanh Đạt - Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

- Thượng toạ Thích Thanh Quyết - Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đảm nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

Điều 2 : Hoà thượng Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương và các vị có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 2 (để thực hiện).

- Ban Tôn giáo Chính phủ.

- UBND, UBMTTQVN, SNV TP.Hà Nội (để biết).

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoà thượng Thích Trí Tịnh

EmailEmail InPrint PDF.

Tin tức khác

Video mới nhất

<

Album hình ảnh

 • Kinh hoa nghiêm

  Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

 • Pháp bảo Đàn kinh

  Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.

 • Con Đường Bồ Tát Nhập Thế Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

  Kinh Bát Đại nhân Giác là một tác phẩm Kinh điển Đại thừa, ngôn ngữ súc tích, ý nghĩa cô đọng như các danh ngôn của Kinh Pháp Cú,

Slideshow with mootools

  SlideShow Pro Module v2.0 by JT

  Liên kết website

  Nhận qua Email

  Tên :

  Email của bạn

  Lượt truy cập:1551460
  Đang online :61
  Bảng quảng cáo